Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Mirai Minato 20 08/01/2021 - 12/19/2021
Yūshi Ibe 4 09/05/2021 - 12/05/2021
Hidehiko Kadota 2 08/15/2021 - 10/24/2021
Chihiro Kumano 2 09/12/2021 - 11/28/2021
Misuzu Hoshino 2 09/26/2021 - 12/12/2021
Nozomi Teraoka 1 10/10/2021
Yamato Ouchi 1 12/19/2021
Koichiro Kuroda 1 08/29/2021
Yoshifumi Sueda 1 11/21/2021
Yûsuke Onoda 1 10/17/2021
Misaki Nishimoto 1 11/14/2021
Hideaki Uehara 1 08/08/2021

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Michiko Yokote 20 08/01/2021 - 12/19/2021
Touko Machida 4 09/05/2021 - 11/07/2021
Misaki Morie 4 08/29/2021 - 11/21/2021
Aya Matsui 3 09/26/2021 - 11/14/2021