Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Hideaki Anno 33 10/04/1995 - 09/01/2007
Kazuya Tsurumaki 7 10/04/1995 - 07/19/1997
Masahiko Otsuka 5 12/27/1995 - 07/03/1998
Masayuki 4 02/07/1996 - 07/03/1998
Hiroyuki Ishido 4 10/18/1995 - 02/21/1996
Ken Ando 3 01/03/1996 - 07/03/1998
Keiichi Sugiyama 2 11/01/1995 - 11/15/1995
Akira Takamura 2 02/28/1996 - 02/04/1998
Tensai Okamura 2 12/27/1995 - 01/31/1996
Shunji Suzuki 1 02/04/1998
Tetsuya Watanabe 1 12/13/1995
Tsuyoshi Kaga, Hiroyuki Ishido 1 12/06/1995
Seiji Mizushima 1 11/29/1995
Tsuyoshi Kaga 1 10/25/1995
Naoyasu Habu 1 01/10/1996
Minoru Ohara 1 01/24/1996

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Akio Satsukawa 13 10/18/1995 - 07/03/1998
Hiroshi Yamaguchi 5 01/17/1996 - 07/03/1998
Yoji Enokido 4 10/11/1995 - 12/13/1995
Shinji Higuchi 2 01/24/1996 - 01/31/1996
Mitsuo Iso 1 12/27/1995