பாவம் கணேசன்

உலகையே தன் மேல் நடக்க வைக்கும் கணேசன், தன் குடும்பப் பொறுப்பில் சுமையாகிறான். இந்த பாவம் இளைஞனுக்கு விதி என்ன வைத்திருக்கிறது?

മലയാളം English தமிழ்
 • TheTVDB.com Series ID 415163
 • Status Continuing
 • First Aired January 4, 2021
 • Recent January 4, 2021
 • Network STAR Vijay
 • Average Runtime 22 minutes
 • Genres Drama
 • Original Country India
 • Original Language Tamil
 • On Other Sites IMDB TheMovieDB.com
 • Episode Screenshot Format 16:9 Screencap
 • Favorited This series has been favorited by 0 people.
 • Created January 25, 2022 by
  amorenomendez_tvdb mod
 • Modified February 2, 2022 by
  amorenomendez_tvdb mod
Season From To Episodes
All Seasons
Specials 0
Season 1 January 2021 1
Unassigned Episodes 0
Absolute ordering places all episodes in a single ordered season. This is generally used for anime.
Season From To Episodes
Season 1 0
Unassigned Episodes 1

No actors for this record.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No artwork of this type.

No lists.

No lists.

No lists.

Please log in to view notes.