پوست‎

Sign up now to find fans of your favorite movies and shows!

هنگامی که جن های شیطانی مادرش را تهدید می کنند، یک مرد باید با گناهان خانواده اش و نفرینی که نسل ها را در بر می گیرد مقابله کند. داستان عشق، جادو و خرافات.


Aliases
  • Poost
فارسی English

Lists